M'incantat sa luxi
de Dante Erriu

M’incantat notesta sa luxi
chi mandat sa luna sinzilla.
Studandi su dolu ‘e sa gruxi,

studandi su pranlu de marna
ca pérdiu at a fillu cun fìlla
e passat mischin’una sprama!

Su soli non luxit cuntentu
pomora ‘e sa tìrria e su mundu,
ddi girat primau tot’in tundu
e mirat oi dogna trumentu

chi passat sa genti in su mari
circhendi sa terra ‘e biadesa
istrintus, mischinus, a pari

ca postus ddus eus in s’apretu
poita, sa pagu richesa,
pigau nd’eus chene rispetu:

Sa linna, petrollu, s’avóriu
mudendu giai totu sa terra;
ndi benint pomor’ ‘e sa gherra
e nos seus sempri agiutóriu!

3° PREMIO SEZIONE A - POESIA IN RIMA (In memoria di Cicito Canu) XXVII° CONCORSO DI POESIA SARDA CREI - ACLI - Chiaramonti 2015