Luna muda
di Gigi Piu

Ma cando finin custas baronadas?
Sas chi ponen sos poberos in penas,
chi nos isolban da custas cadenas
no amos anfaneras e ne fadas;

Gherras in d-ogni logu ismentigadas
ue distruen carres e carenas,
corrias lalgas in palas anzenas
benin subra sos debiles sestadas;

E tue luna muda, in nottes giaras
De s’aera, andantana pibiosa,
ischis d-ogni segretu e non nde naras;

Sa mùtria ti rendet lastimosa,
pares ridind-e no iscanzas laras,
ast dolu ’e custa vida dolorosa.-

Magumadas su 2002.