Luna Galana
de Giovanni Pira


Candida luna! Palas a su muru,
in pes de su nuraghe ap'isetadu
che unu pitzinneddu innamoradu
chin su cor'a toccheddu. So siguru,

chi cantu l'amo, m'amad'issa puru
ca prus de milli 'ortas mi l'at nadu.
S'apuntamentu a noghe mi l'at dadu
prite solu mi lassad'a s'iscuru?

Luna galana! Bae a u'est issa
nara-li chi innoghe as bidu a mie
e amenta-li sa fata promissa.

Ca si non benit prima 'e fagher die
m'an agatare che sa Sa Crabarissa
tostu che preda, frittu che su nie!

Menzione speciale della Giuria - Concorso Peppinu Mereu - Tonara 2014