Lugores chi non morin
de Salvatore Fancello

 

Los intendo sa notte, che entidade
chi custu coro prenat de ammajos,
sos ojos suos, chin sos dulches raios
chi li lughian pighidos nieddos,
e tessian ispolas de isteddos
in sos telarzos de s' immensidade.

Parian prados d' ervas in fiore
chi s' aperian lentos a manzanu,
e fin un' ingalenu ind' un' arcanu
de nuscu 'e mariposas bola 'ola...
Ca in donzi pessu be fit issa sola
sa prima Luna 'e sos pessos d' amore.

E fin sos fagher nostros primidios
ca fimis birgonzosos e pitzinnos,
e bastaian solu sos atzinnos
chi prumintian mares e incantos
e cuaian penas e piantos
sos oios suos chircande sos mios.

Nos bidiamus a ora e mesu die,
o sos istades a sa passizada,
e si sos seros a s' iscuricada
non ti 'idia o no' mi 'idias
fin solu tristuras e l' ischìas,
ca mi cherìas e cheria a tie.

però si sunu perdios e dispersos
sos sentimentos nostros in s'aèra,
in cue in artu, in carchi caminera
de pianetas e de milli Lunas,
inue si son fattas Nanas brunas*
sas Supernovas in sos universos.

E partidos si sunu sos destinos
chei sos rios chi falan a mare
has fizos e nepodes de istimare
e zeo puru hapo fizos mannos
e sos caddos piccados in sos annos
arressados si sunu che runzinos.

Ma rimirande in chelu sos raios
in custa notte de Santu Larentu
addae-segus torrat un' ammentu
chi sos sos annos binchet e insistit ...
Fortzis est lughe antiga chi resistit
in oios mios fintzas a ammajos.


*Orione

Menzione d’ onore Sezione Monserrato Meridda. Tema imposto Ammajos isteddos - "XXXVII PREMIO LOGUDORO" Ozieri 2018