Lu cantieri di l'immensiddai
de Domenico Mela

Deu ni faggi di dugna manera
i lu cantieri di l’immensiddài,
eddhu di fanni, no si stracca mai
neddhi e bianchi e groghi che la cera.
Pruponi a tutti la bona carrera
prima chi ci sbrocchia in libaltai,
ma si v’è lu buldeddhu o discumpigli
no ascultemmu bè li so cunsigli.

A volti po essè di malumori
commu suzzerdi a la jenti di mondu,
dizidi a fallu longu e l’escji tondu
panzuddu che lu griddu cantadori.
Candu i la cascia li poni lu cori
lu rudduleggjia e l’abaìdda in tondu,
candu braci e anchi ha siltemmaddu
si rendi contu d’avellu sbagliaddu.

V’è un altru ripaltu a sulianu
e daggi a lu trabagliu un altru vessu,
inghì faggi la jenti di successu
pa distinghissi in chiltu mondu stranu.
Un rigalu l’impregna i la so manu
e in vidda soia si lu polt’appressu,
l’impegnu chi pruponi a chissa jenti
di falli gesgji, quadri e monumenti.

A me m’ha fattu a soli calendi
in una di di maggiu, in tempu bonu,
miserinu, m’ha daddu chiltu donu
chi ha intesu a Sant’Antoni puitendi.
La grazia a Eddhu l’era dummandendi
s’haia piccaddu d’avenni paldonu,
a fogu fattu e in giru l’animali
scaldendisi magnava pani e sali.

Tandu Deu mi fesi lu rigalu
lassendemi a l’ispaddhi lu cantieri,
e cun penna e babiru, celti seri,
a li so pedi attoppu e minni falu.
Giompu lu mari e dugna logu malu
bulendi in puisia, umbè liggeri
e d’arrugà cun eddha mi piagi
ch’è la cumpagna di li me viagi.


Menzione alla 23ª edizione del Premio di Poesia in Lingua Sarda “Sant’Antoni de su o’u” di Mamoiada