Littera a un'Amigu
de Giovanni Pira

(A Armando)

Amigu caru, ti pedo perdonu,
Si de tene mi so irmentigadu
E tantu tempus postu in abbandonu.

Un’amigu de te mind’at trattadu,
Na chi ses ses una festa organizende
E sos tenores tottu as invitadu.

Mi paret galu de t’ider cantende,
Supra su palcu bestid’a s’antiga,
E tott’in tundu sa zente ballende.

Cun tegus, ordinados e in riga,
A birrita, in ragas e zippone
Tottu zente connotta, zente amiga.

Da Mamujada bennidu est Matzone,
Mario Mele chin Chiccheddu Canu,
Paris chin s’orgolesu campione.

Biccocca chin Rondello e Zulianu,
Su Bitzichesu Batore Bandinu,
Sos lodeinos chin Prededdu Nanu.

Dai Fonne su tzegu, Pietrinu,
Chin Bòtaru e Sonàza in cumpagnia,
Paret chi tremet finas su terrinu.

Tottu Barbagia, tottu Baronia,
A bogh’e notte, corfos e pesadas,
Angelica divina melodia.

Terzinas, modas, mutos e ottadas,
Amores, traimentos, disingannos,
In cussas bellas magicas cantadas.

Pro chi sian passados tantos annos,
S’ammentu, bellu friscu est in memoria,
Armando Piras: mannu, tra sos mannos!

Meritas tottu su vantu, sa gloria,
In su campu de su sardu folclore,
As iscrtt’una pagin’in s’istoria.

Si est oe su cantu ‘e su tenore
Patrimoniu de s’umanidade,
Meritu mannu tenes e onore.

Impastadu de paghe e amistade,
Pro tottus sempre prontu su sorrisu.
Cust’abbratzu fraternu, caru frade,
Ti che lu mando a su paradisu.

Primo Premio al “Cuncursu ‘e Poesia Sarda Armando Pira" Nuoro - 2013