Linnazu Sardu
di Antonio Piras

Da nuraghes pomposos inghiriadu,
domus de janas e ateras siendas,
fatu mannu in mes’a tantas prendas,
Sardu, ti des ritenner fortunadu!

Ma su chi fin’a oe s’est salvadu
ne ti lu joghes e ne ti lu ‘endas
e-i sas fortzas tuas las ispendas
a difesa de su ch’as’incunzadu.

Tenelu contu! Portes a manizu
cussas prendas chi t’an post’a peazu,
nemmanc’una nde lesses a cuizu!

Cultura…Poesia…su Limbazu…
bo las passedas dae babb’in fizu,
chi non si morzat su sardu linnazu!

Iscanu, 06-11-2008