Libera de pensare
de Elettra Vidili

Andat sa cantilena,
sighin sos pensamentos,
e puru si a sa pinna curzo lestra,
m’adduran in carena
non los moven sos bentos
e una frina faghet da’ orchestra.
Mi faghen cumpagnia,
e in coro m’amentan s’anninnia.

Giovana mama mia
cun fizos de allevare
in d’una vida ancora da’ cumprire.
Sonat s’Ave Maria
est totu unu cantare,
peruna cosa faghiat sufrire.
Custu est ateru mundu,
su pensu meu, sempre est vagabundu.

Sa manu no iscriet
ca sa mente l’arrimat,
ancora est biazende in sa memoria;
zente meda nde riet
ma de poi si primat
ca pro issos non cambiat s’istoria.
Est prus preju o difetu?
Pro me certu bistadu est mannu efetu!

Totu custu pro narrer
chi sa vida pensada
paret musica durche de cunsolu,
onzi cosa at a parrer
da’ su gosu velada
cuende reartades de oriolu.
Tenzo amparu siguru
gai sa vida non bivo a s’iscuru!


Attestato di Merito a Guspini