Li candareri nell'anno della Pandemia 2020
di Mons. Pietro Meloni

Li candareri no farani chisth’annu
pa’ cuipa di ru feu corona-viru
nisciunu abia curaggiu di dimmiru
chi dibia suzzidì in Sassari mannu

e zelthu no s’era mai intesu
in la ziddai allegra e cionfraiola
tra fauli e ciarameddi in Piazza Tola
chi li pudia fimma’ chisthu Cinesu.

Ma ru “votu” pa’ ringrazia’ l’Assunta
cun Mossignori e ru Sindagu in fascia
si debi fa’ cumenti l’althru annu

pa’ alluntana’ chisthu nobu marannu,
cun gremi, cun massai e masthri d’ascia
in Santu Preddu cun tutta la Giunta.

14 agosto 2020