Leges naturales o divinas.

S’omine, chi trabagliat e cumponet,
manizat e impreat in natura
cosas chi gia bi sun e, cun misura
passos ponet e movet in totue,
ma, sempre in istrintolzos o inue
b’at lacanas chi lìmites l’imponet.

B’at leges naturales o divinas,
sas chi pretzisas paltin bene e male,
chi regulan su motu universale,
vida e morte de ogni criadura,
ogni forma, mannaria e fatura,
e de s’ischire totu sas dutrinas.

S’iscentzia, chi proat e s’atrivit,
serènte cuss’ignotu si collocat,
e cumpidende, totu cheret, tocat,
e cantu podet medit, avalorat,
immaginat, cumprendet o ignorat,
ma nudda podet e, a logu arrivit.

Bene l’ischin dutores, professores
e chie cun s’immensu si cunfrontat
e timerosu, riverente afrontat.
A mie fit bastadu, pro cuntentu,
non de ischire ’e sa vida ogn’intentu
ne sos segretos, mannos o minores,

ma: puite e comente At postu umpare
abba e calore e fritos elementos
e nd’At bogadu a pizu pensamentos,
amore cun sentidos e, cussentzias,
e mizas de zenias, cumpetentzias,
totu su chi podimos cuntemplare.

Franco Piga (Romana ‘SS’)
Santu Aìne 2006

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!