Lamentos
de Rosina Cossu
De su sardu sos antigos lamentos
Ispartos in sa terra soliana
Ricca de abbas e aria sana
In sos nuraghes bi sun sos ammentos

Simile est’Isse a sa terra nadia
Attraessada dae sole e bentu,
afflittu dae penas e turmentu
seculos at coladu in tribulia.

Invasa dae medas naziones
S’isola nostra prospera e selvaggia:
solu s’orgogliu mannu ‘ e sa Barbagia
hat serradu sa via a sos ladrones.

Omin’e coro forte e de talentu
S’est ribelladu a cussas tirannias
Suffrinde affannos de milli zenias
Ma mujadu non l’at perunu entu.

Alzadu at sa bandelas a coro in manu
De fronte a tantas razzas de bastardos
At riscatadu s’onor’e sos sardos
Cun fiera e coraggiu sovranu.

Difizzile a b’intrare intro sa mente
De cussu de Barbagia omine antigu,
Prontu a dare su coro pro s’amigu
Ma, a su nemigu li mustrat sa dente.

Tribagliat di-e notte premurosu
Dae s’ijerru finzas a s’atunzu,
finzas s’at pagu pane e pagu aunzu
de su tribagliu sou ast orgogliosu.

Custu est su sardu leale e sizeru
Chircat su giustu in dogni ocasione,
non timet mancu a b’intrare in presone
pro fagher baler sempre su ch’est beru.

De Deus non s’est mai ismentigadu,
Cando podet a missa andat cuntentu
E iscurtat cun veru sentimentu
Pro chi mai non ruat in pecadu.

Cust ‘est su sardu ‘e deris:su de oe
Mancu li paret lontanu parente,
Tribagliat in manera differente
S’irgonzat d’aer caddu, aradu e boe.

(Mores - SS)