Làgrimas de su coro
de Domenico Angelo Fadda

Sas làgrimas istimo che-i s’oro
ca mustran nuda e giara s’amargura
cun dignidade lis do bantu a fura
in cara las ammiro e las onoro.
Dend’isfogu e cunfortu a sa tristura
semper ladinas in s’umore issoro
nd’ap’assazadu frutos e sabores
lòmpidos a su sole che fiores.

Cando falan in chizos, mai invanu,
las bido a fiancu ‘e penas cun giudu
totu sunt caras e mannu est s’agiudu
chi dan a pensos cun faeddu arcanu.
De su chi naran mai nd’ap’impudu
ca las intendo cun s’ànima in manu
suguzende disizos dae nou
cun s’intentu de los ponner a prou.

Benènnidas cun seru a su piantu
chi non timet cust’ànimu cunfrontu,
si de peleas nd’at finas s’afrontu
su suore li dat briu e ispantu
cun su coro a s’amore sempre prontu
ca mai dae bramas si nd’est frantu
e cun prellas chi benin a s’abboju
agato paghe fintz’in su toroju.2° Premio Flussio 2014 Sez. otavas - 13.12.2014