La faradda di li candareri
di Gildo Montroni Deledda (Montior)

In Pianu di Casteddu alliniaddi
so pronti pa’ farà li candareri,
tutt’e ottu be’ acconzi e curunaddi,
e li betti li rèndini lizzeri.

In punta bandereddi e bora bora
e lamareddi d’oru e li fiori:
chiddu di li trapperi ha lu bagliori
di l’amori dibinu chi cunsora.

Fàrani cun sussegu suddrunaddi,
tra lu pòbburu nostru mattrufferi:
lu sìndaggu e la giunta so acciaraddi
cun tutti l’invittaddi furistheri.

Si l’ischigli li pònini chisth’annu,
com’àggiu intesu ch’hani in pinsamentu,
bedd’e cazzaddu abemmu dugna affannu
e ottenuddu lu migliuramentu!

E candu fara l’ùltimu e s’avvìa
s’intona la marcetta d’occasioni,
s’intrega a li Massai la bandera.

La mùsigga? Ti fazi immintiggà
la suffarènzia d’oggi e di dumani,
tempi migliori fazi disizà!

Fara sìndaggu e giunta i’ la carrera
tra la gentòria ch’anda a lu turroni
cun pìffaru, tamburu e alligria.

L’alligria no mori parchì l’hani
tutta la genti chi vo migliurà,
fraddeddi tutti i’ li trabagli umani!