La Butticària
di Nino Fois
(alla Dottoressa Paola)

Occi di mari, labbri di curaddu,
midizini vendi i’ la butica
d’umaniddài e di gràzia è ricca
e poni a fruttu lu chi ha imparaddu.

Vindendi midizini a ca è suffrendi
è dendi cunfittura in dì di festha
a dugnunu una risaredda sestha
in butica da candu è intrendi.

Lu vecciu è lu chi tratta che criaddura,
cun ripettu, pazènzia e amori.
... Vo’ allizariggalli li durori,
...po’ dà soru a dugnunu la so’ cura.

Tutti semmu drentu a lu so’ cori:
si vedi da cumenti si cumpórtha
massim’a li veccitti dugna voltha
cu’ la so’ gràzia no li dassa sori.

Cu’ la risa li fazi cumpagnia
sarùddani e s’avvìani in alligrìa

15.07.06