L'immusgi sassaresi
di Gildo Montroni Deledda (Montior)

Gòbbura sassaresa
senza nisciuna pratesa.
Parchì rimànghiani rimusi
comm'ha dittu Caggafusi
in l'archìbiu di la memòria
e pàssiani poi a l'isthòria
chisth'immusgi sassaresi.

Antoni senza pratesi
e Maria figga longa
isthàzzini affaccu a Ponga
Giuanni fattu a Luria
e Àgniru Ziruria
Franzischa cosci di pratta
cun masthru Vizzenti la giatta
Filippu la gabincella
cun Gesuinu la bella
Antoni lu tribiddàggiu
Giuanni lu fauràggiu
l'infimmera malucoro
genti di gran decoro:
la canòniga e mingrinu
grattacorru e vaporinu
magnamaddrigga e cuvaccu
marràngiu e
Giogli l'isthraccu
lu vignatteri e curombu
mascharìglia e curu di piombu
barraccoccu e buttazzu
succiadiddu e cannabazzu
e Preddu pebar'in curu.
Di Bèrthuru muru muru
d’Antoni monda la casa
e masthru Tòmasa cimasa
no vi pìgliu troppu gusthu;
di la masthra Fabarrusthu
d'Antoni vitello cromo
di Giulio sezzid'in domo
già è mègliu arrasgiunà.
Franzischu lassar'andà
sighitinni Zuniari
minni minni ziu Miari
pucci pucci Anton'Andria
Firumena Mangatia
no sia pesu funtumalla
Preddareddu àscia di balla
Antoneddu buttiglioni
Viglianu brùsgia paglioni
so in bona cumpagnia.
Giuannàgniru ninnia
Ipiranza marrà marrà
ch'era bona a imbiriggà
Chiddi chi so numinaddi
chiddi chi funtomaremmu
e già chi in gioggu semmu
no s'offèndia cassarrodau
né una passa di cannau
né Agniru chicchiricchì.
Mariedda in dugna dì
Antoni coschadinmesu
Piero dittu lu franzesu
Cuazzedda e Magnà francu
Brucchitta e Occibiancu
perra e pittorri d'azzàggiu
imbucciaddu e lu crabbàggiu

Luisi di lu turroni
Micheri carracantoni
lu gènnaru Occi di zecca
Antoni chi no si pecca
e Zuniari tinteri;
Dumìniggu fura mistheri
Giuanninu la muninca
lu còibu cun la sussinca
e m'arrèggiu pa' pasà.
E no vògliu funtumà
l'immusgi fóra di segnu
chì àggiu un poggu di ritegnu
e soggu ben'aducaddu:
Giuanni curi iffasciaddu
Brottareddu truddioni
caggagesgi e sirioni
caggafaba e buzzarruna
piscialettu e caggapruna
cagliancuru e caggazzua

Mariantonia la sua
caggagiatti e crabbioni
curu di prata e piantoni
Ignàziu la punta secca

masthru Franzischu la sthecca
genti di basciamanu
che Giannicu Furanu
sa baiocca e Concettina
e chiddu di la giaddina;
magnamoscha e magnamondu

Pierino curi tondu
Zuniari lu cinesu
Antoni carrabattesu
bagassedda cun pippetta
zìnzura e maragazzetta
mammagnogna cun bragheri
Babbagnesa e caggabanderi

e finzamenta vi pongu
cabbimannu e caggallongu.

(1944)