Jeo no 'ippo torero
de Antonio Mura Ena 

Jeo 'ippo Juanne 'Arina.
Luvulesu, pitzinnu minore.
In tempus de laore, a manzanu e a sero,
de voes e de vaccas punghitore.
Ma no 'ippo torero.

Jeo no so mortu
A sa chimbe de 'ortadie
(che a Ignacio Sànchez).
Jeo so mortu a s'arveschere
in su creschere.
No b'aiat pro me in s'arena
un'isporta 'e carchina vattuta
a isterrita, supra su sambene.
A mie no m'an vattutu
unu savanu biancu.

Unu voe m'aiat incorratu
in sa jaca 'e s'ortu.
Ohi! chi so mortu
a mamma appo cramatu
a sa jaca 'e s'ortu.

Mamma est vennita a s'ortu.
Apporrimi sa manu
e 'ocaminde, mama
dae custa mala cama
de sa terra 'e s'ortu.
No mi lasses in terra
che infattu 'e gama.
Cramami a babbu, mama,
chi torret dae gherra...

-'Itzu meu galanu
no lu poto cramare.
Ca babbu est mortu in mare,
e tue ses orfanu,
'itzu meu galanu.

Tue lu des contare
in donzi terra e portu
chi at tentu malu irgrabbu,
'itzu meu galanu.
Tue lu des contare
chi babbu est mortu in mare
in donzi terra e portu
chi babbu in mare est mortu.

Ohi sa calentura, sa calentura!
Unu 'ilu luchente mi porriat caente
babbu su mortu in mare,
mi lu porriat caente a m'ampilare
a caminu 'e chelos.

M'ampilaiat a fiancu
unu zovanu 'ertu,
su solopattu abbertu
de cristallu biancu
e un'ispada in manos.
E una 'erta in s'imbene
chei sa mea.

L'appompiaio jeo
m'appompiat isse:
- Está herido? – Sisse.
- Eres torero? - Nosse.

Vostè juchet in s'imbene una ferta
aberta, chei sa mea.

-Vostè es torero?
-Yo soy un río de leones.
Gloria de Andalusia.
Tú eres torero?

Nosse, vostè. Jeo no 'ippo torero.
Jeo 'ippo Juanne 'Arina,
pitzinnu minore.
A manzanu e a sero,
in tempus de laore,
de voes e de vaccas punghitore.
Ma no 'ippo torero.
In sa jaca 'e s'ortu
unu 'oe m'haiat incorratu.
Ma no 'ippo torero.

Calla, niñito, calla.
Tú eres torero!
El mas grande torero sardeñolo
demasiado pequeño.

Subimos juntos a los toros celestes.
Toma tu mano pequeña
a este herido leon,
torero sardeñolito
niñito del corazón.