Ite t’isettas?
di Gian Gavino Vasco

Ite ti poto nàrrer, fizu meu,
de su chi da-e custa vida isettas?
In sas illusiones non hi crettas,
ca pagas cosas c'at chi dan recreu.
Si puru est custu mundu ancora intreu,
bisonzat chi miràculos bifettas.
De tottus cussas rosas ch'an prantadu,
s'ispin'ebbia s'ornine at lassadu.

E ruos sun poninde raighinas,
ch'in fundu 'e custa terra sun andande
in logos ube s'òmine est gherrande,
in mesu 'e patimentos e ruinas.
E calicunu, fattu 'e sas orminas,
est cuss'amore pèrdidu chircande.
Su tempus malu tottu c'at cuadu
de cussu bene chi si c'anfuradu.

Tue ch'a' custa vida ses beninde,
assustu non de les e non t'ispantes,
ca de su bene ancora ch'at amantes
e sun de amore sèmene poninde.
Sas prantas bidas tue fìorinde
e de cussu profumu ti nd'incantes;
nd'ispargas in tottue in custa terra,
pò chi sa paghe 'incat donzi gherra.

Menzione d’onore al 17° Concorso di poesia il lingua sarda “Sant’Antoni de su O’U” di Mamoiada. Gennaio 2008

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!