Ite contat su tempus.
(a Gianfranca)

Sun trint’annos, muzere mia cara
chi paris amos tando comintzadu,
cando, manu in sa manu, amos giuradu.
Sun trint’annos, e mi paret issàra.

In ojos e in cara b’ido ognora
sa lughe chi m’at pro sempre arrichidu,
cando in coro e in mente at fioridu
s’amore chi che tando sento ancora.

Puite como e che sempre sun bios
totu sos sentimentos, sos disizos,
si cun su coro chi mandat lampizos,
sos ojos tuos pones in sos mios

Ite contat su tempus, sos afannos,
ite contan fastizos e matana
si fitianu falat, che funtana,
su riu de s’amore chentza dannos.

Si tantas temporadas amos bidu,
totu sun frantas, totu sun’andadas,
ma tot’in coro sun ben’arribadas
cuddas oras de paghe e de cunfidu.

Sun oras, dies, annos, est sa vida,
e cun Deu, s’eternu tessidore,
chi torra nos at dadu cun amore
cussos frutos chi a festa l’ant bestìda.

E torra at beneìtu e cunsagradu,
torra nos ad’istèrridu sa manu
pro chi sigan, beranu cun beranu,
cussas grascias chi nos at acansadu.

Ite contat su tempus chi sich’andat
cando totu amos tentu e apretzadu,
fortunas chi s’amore nos at dadu
e chi sempre in coro nos cumandat.

Non b’at nudda chi pota dimandare,
e nudd’ateru pedo o ti pretendo,
solu su bene chi ti chelzo e intendo
potas sempre retzire e abbratzare.

Franco Piga (Romana ‘SS’) Nadale 2006

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!