Istramada
de Leonardo Angelo Berria

Mi-lu toccat su coro,
cale menzus tessoro,
m’hat carignadu tottu sa ninnìa.
Chin sa vhoche ameddhossa,
oh mama affettuossa,
su mele meu a cara a sa chillìa.
Drucura a minoreddha,
galu sempes cuntinu rundineddha.

E como tue vholas,
a domo non bi colas,
ateru nidu has animu dignu.
E iscas sempes tue,
Locu Santu est in cue,
ma galu cherjo mama unu carignu.
Tue de terra sale,
connoschìas su vhene e mai male.

S’ebrea nazarena,
chi de amore est prena,
ti det una mirada oh mama cara.
In su sonnu deretta,
anima pura e netta,
chi istas vhene oje mi-lu nara.
De abbas e campagnas,
ses coronada oh luche ‘e sas intragnas.

E donzi caminèra,
accas oje a manèra,
bellas solu si pothan ammentare.
Tue sole chin luna,
amargura peruna,
happas manu ‘e poder cantzellare.
Ca petzi cossas bellas,
tue merìtas che-i sas istellas.

Mama semper mi luches,
sa bellessa chi juches,
lu coronat s’interu firmamentu.
E su biancu vhelu,
ohi s’arcu ‘e chelu,
t’ispossat coro vhonu chin s’ammentu.
Pache po su selenu,
inuvhe colas b’est s’arcubalenu.

Daemila sa manu e su cossolu,
e canta galu, amadu russignòlu.


Poesia Menzionata Sezione Poesia in Rima - Escolca 2016