Istella
de Antonello Bazzu

Cando in notte selena
m’abbratzat sa mudesa,
lèbia m’inghiriat sa lugh’ ‘e sa luna
e m’asat lughente s’istella
de chenadorzu. Est tando chi penso
e luego lu sero
chi dae meda mi mancan
caldos carignos de amore
ch’ischidaian
s’ierru de su coro meu.
Mai l’as a ischire,ca mai
ti l’ap’a narrer, cantu
est nudu aposentu
si tue istella in sos ojos mios
istraccos, oramai
non bi lughes pius.
Ah si rundin’essere
e in chelu liberu ‘olare,
donzi sero a bolu a t’idere
dia torrare, finas cuntentu
de ti pensare cun calunu
capatze pius de a mie de dare.... amore!

Contivizu de Domitilla Mannu