Isposonzos Sardos
de Frantziscu Masia

“S’affidu”

Fichidos assistende a santa missa
a intendere preideru preighende
lagrimas a parentes sun falende
cando isse narada emmo solu a issa

Fattendesi umpare sacra promissa
de non si lassare pro totta vida
poi sa manu manca ben’apporrida
restende cussa frimma e bene fissa.

Iscambiados de fedeltade sos aneddos
e postas sa frimmas in liberos santos
su preideru testimonzos e tottu cantos
s’iscambiana basos e baseddos

Pro chirichettos bi sunu tres piseddos
pro fagher a sos presentes cumpantzia
cun sonu de campanedda dan su via
remonzendeche santos calighes e panneddos

Arrivida a tottu sa beneiscione
e dada dae cheja dispedida
piattos pienos de trigu a sa bessida
pro dare auguriu de prodiga unione.

S’appuntamentu a logu importante
cun amigos bighinos e parentes
padronos de locale riverentes
dana su ben’ennidos a “RISTORANTE”..

“Aperitivos”

Poi de fattos augurios a sos nos cojuados
e fattos cummentos persuasivos
si presentana coloridos aperitivos
chi cherene solu gustados e buffados

Parene dae Santos preparados
in delicados calighes e bicchierinos
analcoolicos alcoolicos e frizzantinos
cun modernos salatinos accumpantzados..

“Antipastos”

Antipastos de terra e de mare
servidos in vassoios e piattinos
dechidos e turrados sos tortinos
su famine cominzana a sedare

Pane russu o fresinu a los’ imbalzare
cun casu berduras e insaccados
in suffatta bene postos e accomudados
chi faghede piaghere fintzas a l’os’abbaidare

Sun s’invitu de s’istogomo a dilatare
succulentos e bentosos moscardinos
cun friscos e biancos vermentinos
aggiuana su restu a imbarare

Camerieris e provettos portantinos
allegros e semper sorridentes
dana consolu a presentes e clientes
ponzende forchettas cocciares e cocciarinos

Insalatieras a bettada de manu
cun sale aghedu ozu e istecchinos
apporridas in banca a sos bighinos
cun tzentilesa e senza fagher baccanu

“Su primu piattu”

Maccarrones fattos a manu fid’ usanza antiga
oe si faghene in pastificcios
sos mantessi sunu sos beneficios
fintzas si fattos cun pius paga fadiga

Angelottos e culuntzones bene cundidos
cun bagna de pumattas profumadas
li dasa cun forchetta paritzas giradas
e in piattos de zinziri bene servidos

De sartizza e pecorinu bene imprimidos
sos malloreddos a sa campidanese
mancari in cussa zona tue non sese
s’apprezziana cà sunu saboridos

Cun pisches pregiados bene assortidos
arrivini poi profumados risottos
calidade s’idede si non sunu iscottos
e dai bonos intendidores preferidos

Sos sengundos

Cando sun de terra mentzus calidade
cun pettas da bitellu, porcheddu o anzone
arrustidos in furru pro cuss’occasione
servidos in vassoios in cantidade

Cando sos pisches sun pius pregiados
gamberos oratas e fintzas pagellos
postos in piattu sun fintzas pius bellos
cà in logu marinu piscados e comporados

Si dae binu biancu sunu acumpantzados
mancari dae alvusiniadu o vermentinu
si poi est caru ispumante frizantinu
si digirini mentzus cà sun delicados

Ruios in cara e ben’attattos
pius burdellosa s’arrejonada
b’ada pro in’iscuta serena pasada
cà pienos sos pintzos e fintzas sos trattos

“Gaffe e digestivos”

S’intendede rumore de macininu
cà in naturale est fattu a ranos
sos pius aromaticos sun sos brasilianos
cundidos cun tuccaru a cocciarinu

Intendes profumu si ses a vicinu
cando est puru e bene turradu
cun d’unu pagu de latte fintzas misciadu
tando trasformadu guasi a cappuccinu.

“AmmazzaCaffè”

Mirto, amaru o limoncinu
o cosa pius forte e prepotente
ponebì unu ticcu de aba ardente
e s’atzendede in corpu su lumicinu

Sos rutulos bessini a muntone
setzidos ancora in banca e istraccos
sonnolenza e carcos benini a rattos
cà partida est sana digestione

“Sos durches”

Non mancada mai sa turta nunziale
che unu palattu fatta a pianos
la segana isposos cun ambas battor manos
tentende de fagher sas fittas uguales

Sun semper presentes sas coffetturas
cantu in Logudoro biancos suspiros
imboligados a lutzigos pabiros
sun bon’auguriu a tzenias futuras

amarettes,mandorlatos e morbidos creminos
bignè, petit full sun cun nomes frantzesos
pabassinos, biscottos sun logudoresos
copulettas tenneras cun nieddos cioccolattinos.

Passana poi sos isposinos
pro cunsegnare sas bobonieras
risultana simbolu comente banderas
imboligadas cun biancos nastrinos.

“Sos ballos e cantos”

Poi mandigadu cà ben’attattos
s’intendede branu musicale
leados dae passione maniacale
los bides imbotzados tottu cantos

Poi dae sas bancas sa sala liberada
fintzas antzianos parene pius ispintos
dae otza macca de si fagher duos brincos
e questine de edade ismentigada

Calcunu si cheret fagher fintzas sa cantada
e pro lampare oghes b’est sa gherra
a cantare cantigos a chiterra
bides fiottu de tzente appartada

Cando calada sole a serentina
sos camerieris faghen torrà bogada
invitana ballerinos a sa merendada
in lestresa e in manera repentina

sos cojuados noso bessini a pedire
si est istada de gradimentu sa tzoronada
si requini e si andada a sa serenada
pro lis dare sa bonanotte e los dispedire

Ringraziados sonadores e canterinos cun inchinu
sos isposinos saludana a tottu cun rispettu
si chè cravana in lestresa intro de lettu
e magari a sos noe meses naschede puru unu bambinu..

Augurios

Tula 29/09/2012