Isperiende
di Giovanni Chessa

M'asselenant in custa die grae
cussos ballos de Jorge Luisi Borges,
lassende cussos muros pessighidos
chi mi negant de bider sa lughente
luna,
chi Montale intre néula at mentidu
in trampas a paràulas sen'essu
chi mudant cussu lieru sentidu
e lassant a 'ucca assuta
sa déchida mente
chi l'at cun gosu cummassadu.

Ponzéndemi ispijtos intre mente
passu allónghio fora 'e s'ortedie,
e, fortzis, chirco a Mie
in cussu disamparu uè ses Tue
ch'a mie chircas jamende de nou
a Tie.
In s'intrinu fùrrio intre pessu
e solianu jogat cun s'umbrosu
iferchéndelu 'e framas de s'atàgliu,
e tando
a ballitu argentinu istrìpito,
in cumpanzia 'e noa solidade
chi, a bunnedda frissada, mi pissighit;
e torrat Evaristo Carriego
cun cambas de carrera a m'azuare;
tando lasso unu sinnu
pro apuntare
in su pabiru
a ue...depo torrare,
e como
isperi isperiende 'e isperiare
in s'isperu
ch'intre meledu torres Tue
abojende a Mie
chi fia in sentidu chirchende
a Tie.

TERZO PREMIO SEZIONE A POESIA IN VERSO SCIOLTO - AL PREMIO DI POESIA IN LINGUA SARDA “PRANTAFERRU” 2011