Ispaneschende
de Giovanni FioriUna pioa selena ’e colores
so isettende
inoghe
in s’ispantosu bàntzigu arantzinu
de su manzanu

e mi che palzo in altu
bolende attesu attesu
ue bi giompet solu
lughe e pasu.

Finitia de su 2014