Isculta, Clori hermosa
di Padre Luca Cubeddu

Isculta, Clori hermosa,
si comente ses bella ses amante,
isculta pro un istante;
Clori, ch'in hermosura inches sa rosa,
ses cara e preziosa
pis de s'oro indianu et de s'arghentu:
inantis de partire
ti prego de ammittire
de su amante tou cust'ammentu.
Amabile olante,
ti lasso in donu et si jamat canariu:
allegru, amen’et variu,
de sas insulas Canarias habitante.
Pro sas pinnas galante
andat inter sas aves pius hermosas
et si portat su vantu;
cun s'amabile cantu
disputat cun sas pius armoniosas.
Cand'has a iscultare
sa oghe sua paris cun s'aurora,
has a considerare
chi ti narat cun bogh’alta e sonora
cant'est de appressiare
non solu pro su cantu et armonia,
ma tenet pius primore
ca in prenda de amore
eo l'hapo lassadu a Clori mia.
Cun boghe cumbattida
de isperanzia, timore et allegria:
«Cun Clori» nesi «resta
mentras fatto partida».
Ahi, ite dispedida
chi mi prenat su coro de amargura!
Mi tremulat sa oghe,
mi parto da inoghe
ma si restat su coro in s'hermosura.
Lesbia tantu amesit
unu ch'issa teniat russignolu
chi mortu lu pianghesit
cun teneru piantu e disconsolu;
et pro rejone solu
ca fìt dulze cantende e armoniosu,
ma pius lu sentiat
ca in issu perdiat
su de Catullu donu preziosu.
Non mires, ninfa bella,
su pagu donu ma su donadore
ch'in prenda de amore
l'hapo lassadu a s'amorosa istella.
Est una bagatella
chi zertu non meritat s'attenzione
ma t'amat, non t'offendet
si amende pretendet
d’ambos coros perpetua unione.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!