Iscrittore in limba
di Larentu Ilieschi

A mie faghen piaghere meda
sos ch'iscrien in sardu in su giornale,
ma m'indisponen si l'iscrien male
ispazzende su najlon pro seda.

Finzas calchi docente liceale
chi de limbista possedit s'ischeda,
ispazzat "sardu" che falza moneda
chi hat pretesas de cursu legale.

Rido chi zertos ch'iscrien in sardu
de sa Sardigna mancu han su fiagu,
ca si sun ischidados troppu tardu.

Perdonen nessi su "risu sardonicu"
sos chi de "sardu" nde mastigan pagu
e iscrien in sardu macheronicu.