Invitu a la poetica "moda"
di Andrea Columbano


(trentasei gaddhuresu)


Stirruta

Candu la menti s'agatta sirena
trasfolma lu chi pensa in puisìa,
in dugna sestu poni cuidatu.

Ripittuta

Scurri la pinna siddhu v'è la 'ena
dunendi a lu puetta galanìa,
cun pruvettu si gagna un suiddhatu.

1°Fiori (o gruci)

Tanti 'olti lu mari àgghju affruntatu
cilchendi cun curagghju bona solti,
cun rimìnu, middhoru disicendi,
m'ammentu ancora abali dugna 'iàgghju.
Lu mari tanti 'olti affruntatu àgghju
cilchendi cun curagghju bona solti,
lu mari affruntatu àgghju tanti 'olti
bona solti cun curagghju cilchendi
cun rimìnu, middhoru disicendi,
dugna 'iàgghju m'ammentu ancora abali
come tandu mi sentu mancumali
chi stocu rugghjuloni illa campagna.

Ripittuta

Scurri la pinna siddhu v'è la 'ena
dunendi a lu puetta galanìa,
cun pruvettu un suiddhatu si gagna.

2°Fiori (o gruci)

Chista moda galana miss'affagna
m'è in gana 'inuta a primma 'ista,
in dui dì n'àgghju cumpostu tre
vulinteri piddhendi la mattana.
Miss'affagna chista moda galana
m'è in gana 'inuta a primma 'ista
moda galana miss'affagna chista
'inuta a primma 'ista in gana m'è
in dui dì n'àgghju cumpostu tre
la mattana vulinteri piddhendi
tirendi drittu e sempri caminendi,
cun amistài dendili rispettu.


Ripittuta

Scurri la pinna siddhu v'è la 'ena
dunendi a lu puetta galanìa
si gagna un suiddhatu cun pruvettu.

3° Fiori (o gruci)

Cari cullega cun cultesi affettu
gaddhuresi di supra e di lu mari,
femu torra la "moda" illi paesi
v'invitu a no timilla chista "strega".
cun cultesi affettu cari cullega
gaddhuresi di supra e di lu mari
cun cultesi affettu cullega cari
di lu mari e di supra gaddhuresi
femu torra la "moda" illi paesi
chista "strega"a no timilla v'invitu
tantu no n'è cilchendi di maritu
ma pa la musa s'è piddhendi pena.
-----
Candu la menti s'agatta sirena.

____

glossario per
Invitu a la poetica "moda"
(trentasei gaddhuresu):

s'agatta = si trova
cuidatu = cura/premura
galanìa = garbo/grazia
pruvettu = profitto
suiddhatu = tesoro/bene
'iàgghju = viaggio
riminu = preoccupazione
disicendi = desiderando
curagghju = coraggio
bona solti = buona sorte
cilchendi = cercando
rugghjuloni = girovagando
miss'affagna= mi affianca
mattana = complesso/fastidioso impegno
piddhendi = pigliando

2^ classificata, PREMIO OZIERI 2020 Sez. tra poesia e cantigu-Antoni Cubeddu cerimonia del 20-02-2021