Inue andat custu tempus?
de Elettra Vidili

Si podes frimaelu
su tempus ch’est andende
si bi resessit solu cun sa mente,
abaida su chelu
totu s’est annuende
e da’ sas nues no est prus lughente;
intantu lampat puru
e tue ses siguru
chi su tronu nde sighit e comente.
Timer non depes tue
sun cosas chi sutzedin in totue.

Dae su naschimentu
signadu est su destinu
si puru naran ch’est in manu nostra,
e su primu lamentu
nos benit repentinu
cando pigamos a primu in sa giostra
de custa vida noa,
ponindenos a proa
pro poder fagher sempre bella mostra.
In custa mezoria
su tempus colat cun s’Ave Maria.

E andat su lerozu
chi sonat a tot’ora
da’ su manzanu chito a su seranu,
non tenimos appozu,
nos mancat sa bonora
in custu tempus non prus soberanu;
ca issu puru est solu
e tenet oriolu
in custu mundu non pius umanu.
Est totu boltuladu
su chi da’ Deus nos est arrivadu.

26/10/2014

Manzione d'Onore - Pozzomaggiore 2015