INTREGU
Nostra Segnora intregat su Fizu a su mundu

Allu in bratzos mios su Messia:
che a nois est criadura su Criadore.
Nàschidu est in su frittu, in sa traschìa
pro dare a sos òmines s’amore.

At a passare vida in tribulìa,
at a patire penas e dolore,
at a suffrire cust’Anima mia,
at a morrer in rughe cun rigore.

At a lassare a nois un’eréu
pérdidu pro sa neghe de su peccadu,
pecchende cun superbia contr’a Deu.

Ammentemunnos su chi nos at nadu:
“Donzunu in custu mundu est frade meu”
… Cun sa morte sa vida nos at dadu.

Intregu = consegna – affidamento
traschìa = gelo
eréu = eredità

Nino Fois

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!