Infatu a Padre Luca…
de Peppe Montesu


Atitane sa fiza morta

1.
Apollo ogni musa pone in ria
Azudami a cantare una defunta
Aspidos versos in su cor’apunta
Acumpanzalos tue solu ebbia
Abboja versos ponelos de punta
Atita tue in arta poesia
Acorda s’arpa cant’addoloridu
Ammenta e pranghe su cor’afligidu

2
Anchise ti dat lagimas de dolu
Amimone sas abbas de su Lerna
Achille ti dat forza in s’ala eterna
Arianna su filu truncat solu
Arione currenne leat bolu
Aristeo ti faghet de lanterna
Apelle totu a lutu at coloridu
Afannos dat a su cor’afligidu

3.
Barbara orrorosa a coro duru
Bennida est sa morte a ti leare
Bardada a lutu chene saludare
Basadu chin su mantu t’at iscuru
Bastabbile in s’eternu duraturu
Befadu t’at chene dimannare
Bentos leade su coro infritidu
Biu no at pius est afligidu

4.
Coro ti ses firmadu non palpìtas
Crudele t’an firmadu su tocheddu
Cantos mortales ti faghen faeddu
Cunnidos males t’an fatu visitas
Cada tipu e dolore umbe abitas
Culpidu t’an ancora piseddu
Cagliadu t’an su cantu e zitidu
Como pianghe in afann’afligidu

5.
Dolentes sos afannos de sa vida
Deretu anim’e coro t’an leadu
Dainantis pro te non b’at istadu
De cunfortu paraula o essida
Defunta intro una bara sepellida
Dannabile su coro m’as signadu
Dolorosu piango e ammudidu
Debbadas in piantu e afligidu

6.
Edducas de dolore m’ as pienu
Eclissadu tra penas e ispinas
Egru arreo chene meighinas
Emidu in s’afannu chen’alenu
Eremita ranchìdu in su benenu
Eternu in dolenzias e frinas
Elimosu continu addoloridu
Errante in penseris afligidu

7.
Facifea sa morte t’at leadu
Fatale non t’at dadu preavisu
Falada t’est cun mortale risu
Furiosa su coro t’at firmadu
Funesta totu in lutu at coloradu
Famida chin sa farche t’at incisu
Fascadu t’at in su velu iscuridu
Fastidiosa a tie at afligidu

8.
Geras non ti aperit brazos suos
Graves de vida ti at garrigadu
Gorgona orrorosa at ispreadu
Gustos amenos e disizos tuos
Ganosa t’an leadu a mossos cruos
Gigantes furiosios at armadu
Garbu no at usadu ne cumpridu
Garriga t’at de penas afligidu

9.
Hela t’at visitadu chitulana
Heidrun t’at mutidu chin s’ingannu
Hathor non ti protegit in su dannu
Herda abbaucada in pompa vana
Hoi de pena totu cintu t’ana
Hybris su violentu pius mannu
Hypnos mortale sonnu t’at vatidu
Horme cun te pianghet afligidu

10.
Ideabbile mancu su dolore
Ingratu ch’est vennidu repentinu
Ippolito ti mustrat su destinu
Identicu in sa morte e in s’onore
Ione non ti venit in favore
Imbaru non ti dan in su caminu
Intragnas e imbenas t’an colpidu
Imbinujada t’ana e afligidu

11.
Jacarada ti an dae sa vida
Janna ti an’apertu luttuosa
Jeuna implacabile orrorosa
Jobu t’at postu sa morte acanida
Jumpas in s’Ade sa vida finida
Joculu non t’an dadu no it cosa
Jeo t’ammento ne so isfinidu
Jeunu de dulcuras afligidu

12.
Lacanas ti circundan de dolore
Leones ti consumin de agabbu
Lacrimas de su coro e custu babbu
Lamentos cuvan prenos de terrore
Lanzas ti punghen e ti vocan pore
Lassadas chene dolu e chene grabbu
Lastimosa su chelu as iscuridu
Leadu penas t’ana e afligidu

13.
Maia non ti vatit primavera
Medusa como est tentenne a tie
Maghias no mi faghes rie rie
Mai bi torras ridente e lizera
Malefica pro te como est s’aera
Maligna est sa fortuna contra a tie
Mischinu ti piango e iscuridu
Mannicat fele s’animu afligidu

14.
Nemos de te intennet sa giama
Naizolu istacadu chene gosu
Narcisu e custu coro angustiosu
Nieddu lutuosu coro e mama
Nettunu t’at suzadu mente e brama
Notte ti leat non ti dat reposu
Naschinne dura sorte t’an tessidu
Nudu n’arreat su cor’ afligidu

15.
Orizzonte no as prus de consolu
Obradu t’an su coro d’amargura
Orione sa morte t’achet dura
Oniru non bi sognat leat bolu
Oclusu t’est su risu e as dolu
Odiosu ti rennet disaura
Ofesu de dolore inferocidu
Orfanu arreat su cor‘afligidu

16.
Pruite goi barbara tiranna
Pallidu li as fatu carre e visu
Perseo che Medusa t’at incisu
Padronu t’at tancadu cussa janna
Plutone d’onzi pena pius manna
Ponet a tie totu a s’improvisu
Parcas filos dolentes t’an cussidu
Passione no as cor’afligidu

17.
Questas chin su chelu su lamentu
Quisitu li pones a s’aflittu
Quirinu ti solet maleitu
Quarteris prenare de lamentu
Quetos ventos pones in turmentu
Quasi a canzellare cust’atitu
Quescia cussu mughilu ranchidu
Questante arrea e afligidu

18.
Ranchida dolorosa dura sorte
Reposu non t’adu de securu
Rajolu intro e pettu su prus duru
Rassignadu t’at postu cun sa morte
Rea t’afannat semper pius forte
Recediva ti fascat in s’iscuru
Rebelle lamentosu addoloridu
Relegadu est su coro e afliggidu

19.
Sapore no li leas a s’amore
Sirenas cantan lutuosos cantos
Secadu t’ana sognos e incantos
Sibillas annuncianneti dolore
Sos dolos t’an’ispentu d’onz’ardore
Suspiros t’an leadu cun ispantos
Sacrilegu consolu addoloridu
Saidat’intro su coro e afligidu

20.
Terribile sa morte t’at leadu
Tancadu t’at in d’una losa iscura
Tazoladu sa pena pius dura
Tantalu su cuntentu non t’at dadu
Tedeu lamentosu t’at cantadu
Turmentosu in edade pius pura
Tristu no si dimustrat ne pentidu
Tentinu paret su coro afligidu

21.
Ufania non godis ne dulcura
Umbras ti sichin lughe non ti dana
Umiliada in s’ispera t’ana
Ufrados t’an leadu onzi bellura
Unidos contra a tie in sepoltura
Untos crudeles da s’issoro gana
Urulanne a tie ana isfinidu
Umbe de penas ti an’ afligidu

22.
Vinta de penas piena e dolu
Velenu ti and dadu pren’e lua
Venus ti negat sa bellesa sua
Van’est istadu cussu breve volu
Veladu t’at de luttu s’oriolu
Vestinneti niedda in domo tua
Volos chircade su sognu perdidu
Vida li dae a su cor’afligidu

23.
Ziradu t’at sa sorte su destinu
Zelu t’at dadu prus fritu e crudele
Zou t’at postu ranchidu che fele
Zumpu faghenne in su tou caminu
Zuzzu ti at colpidu miserinu
Zelosu in su lamentu prus fidele
Zeffiru onzi carre at infritidu
Zecu pianghe su coro afligidu

24.
Apollo custa morta canta tue
Barbara apella tue sa cundanna
Coro attita e daeli banna
Dolente chi t’intennan in totue
Edducas de piantu isparghe nue
Facifea non tanche scussa janna
Geras ch’as tue su sole oscuridu
Hela cunforta su cor’afliggidu

25.
Ideabbile tue atita ancora
Jaccarada sas rima de recreu
Lacanas trunca aperi s’anneu
Maia de bellesa no est s’ora
Nemos det’ vida t’at fatu segnora
Orizzonte tancanne in coro meu
Pruite t’an’offesu e t’an feridu
Questas como chin cor’afligidu

26.
Ranchida s’allegria ch’as perdidu
Sapore non t’an dadu a su cuntentu
Terribile leadu t’an che bentu
Ufania cuvanneti in sa vida
Vinta ti at s’alenu e isfinida
Ziradu t’an sa sorte e afligidu

Agustu, 2016