Ind'unu sonnu
de
Fernando Piras

(A mia moglie)


Ind’ unu sonnu lizzeri,
su lettu pariat’ su mare,
ettadu mi so pro pasare,
no pro fagher’ su marineri;
ind’ unu mundu furisteri,
ninnadu subra un’ unda,
ei sa luna’ e runda,
in chelu pro m’ ispiare.

In su sonnu no so solu,
no zeltu pro navigare,
inoghe so pro t’ amare,
e pro ti dare consolu,
a s’ aveschida su olu,
gai happ’ a terminare,
nottes’ ancora’ a isettu,
subra s’ unda pro lettu.

Che a tie peruna,
mi faghe’ sonniare,
chi bramo de iazzare,
a s’ iscuru o cun sa luna,
no nde timo tempesta,
istellas poto contare,
che prellas’ a una una
dai cando t’ happo in testa.

Ammento ciaru su isu,
abbelzo sos’ ojos m’ ischido,
e tue mi ses vicina,

da una vida Rosina,
cun megus sempre ti ido,
a mi dar’ unu sorrisu!!!

Marnate (VA), 06/03/2017