In una dì ! …

Ispìccia illi culòri
tacchèndi l’atzurrìnu
cu lù surrisu d’òru i lu so pìciu;
e ghjà nusca l’odòri
lu mè sciutatu sìnu
di càntu chi illu sònnu era disìciu;
a vìculà m’istèntu
chistu spaltì rinàtu, pa un mumèntu …

s’acchjàra la “dì” nòa
e nàscitògghju sòcu
in trìmini chi fàscani pinsèri;
e fani abali pròa
a ìmpignàssi a pòcu
pa oparà in cànt’ani in pudèri;
si pèsa la ciùrràta
illa facènda, a ògghj adducàta.

Lu soli n’è ghjà àltu …
avvèru no m’avvìcu
in trabàddu impignàtu e in affrònti!
di mezzudì lu saltu
cabbùlat’è illu tricu
cand’agghju spostu pa asciuttà la fronti.
Dapòi a sirintìna
sigut’àgghju a missà cu la so frìna …

E fàla abà lu sòli
mentri stràccu m’allènu
ill’altùra mirèndi lu so’andà …
so cèddi a ultim‘’òli
chi svànin’a silènu
chisti pinsèri ghjùnti a accùnultà;
brotta la cìnatògghia
… e ghjà a drummì s’è pòsta la cussògghja.

Lu bùgghju boca lùci
lìarèndi ciùrràta
ma ìn pussèssu di sòli è dùgna dì;
cussì comu tralùci
la ìta lìaràta
di lu nascì di l’òmu e lu murì;
basta una “dì”! … e cumprèndi
l’alcànu d’ita ch’anda o ch’è vinendi …

In un sol giorno !...

Albeggia nei colori
macchiando il mare
col sorriso dorato nella distesa;
e già fiuta l’odore
il risvegliato mio intimo
di quanto nel sonno era desiderio;
indugio nel cullare
questa rinata condivisione, per un attimo …

s’affaccia il nuovo giorno
e mi sento appena nato
nei brividi che avvolgono pensieri;
ed ora danno prova
pian piano nell’impegno
ad agire su quanto hanno in potere;
si leva la giornata
tra le faccende, all’oggi rimandate …

Il sole è già alto …
e in verità mi sfugge
assorbito da lavoro e da incontri
il salto del mezzodì
l’ho lo trascors tra il grano
quando ho interrotto per asciugarmi in fronte
Così dopo alla sera
ho continuato a mietere tra i suoi refoli.

E cala ora il sole
mentre stanco riposo
sul poggio a rimirare il suo tramonto …
sono uccelli ad ultimi voli
che svaniscono adagio
questi pensieri che giungono a conforto;
sboccia la prima stella ( venere)
e di già s’assopisce la cursoria ( i dintorni).

Il buio genera luce
partorendo giornate
ma ogni giorno è in possesso del sole;
così come traspare
la vita partorita
nel nascere dell’uomo e del suo morire
basta un sol giorno ! … e comprendi
il mistero della vita che và o che sta venendo

Gigi Angeli
Terzo premio sez. Rima al “XXVII Concorso di Poesia Sarda “Antoni Andria Cucca” di Ossi