In terra de mudecru
di Salvatore Ladu

Nottes iscuras e fritos manzanos
m’hant bidu fattu ’e s’ama e in cuile
basandemi sa lughe ’e simpuddile
unu lampu m’illuminat e pesso
cambio vida, su mare attraesso
cherz’iscuperrer sartos solianos.

E curro lestru che su pessamentu
che cando in pedes giughère sas alas,
una taschedda ’e sonnios in palas
mi davat siguresa ’e non m’arrender
sas sirenas de mare pro intender
ballande supra s’unda contra a b’entu.

E chi appe balladu est sa sigura
grascias a Deus lu poto contare,
mi fit cumpanzu s’isteddu polare
a su ch’appo pedidu frequente
ch’illuminadu m’esseret sa mente
e l'abbrandare cando fit madura.

Pàsida muda, d’ispruma bianca
cando su chel’asulu, cun su mare
in fundu, in fundu, s’uniant a pare
e dae artu pìnta che ritratu
s’amiga luna, ponendemi in fattu,
toccheddavat su pettu a s’ala manca.

Cantas pizinnas bellas che fiores
cantos soles morinde andand'a fundu
cantos a sater’ala de su mundu
prus caentes e prus bellos naschinde
cantas illusiones agurtinde,
affogande impussibiles amores.

Ma so Sardu. A imbilighe presu
a terras de mudecru e iscraria.
Suta bolos d’Astore e Tirulia
paso su corpus, trivulo sa mente.
bellu su d’eris, gosu su presente
a cor’allutu, che in furr’inchesu.

In su monte, su mare cara a mie
disizande unu sonniu ’e s’avverare,
ah! Si podère lepiu volare,
supra arrastos, lassados... una die..


Mentzione a su “Premiu Logudoro 2011” Tema: Apo unu sònniu