In su niu de s’amori
di Vincenzo Piu


Impari nd’eus tessiu s’armonia
in su trallaxu* de su bon’umori ----------------------* telaio
arricamendi prexu in galania* ---------------------- -*dolcezza
po nd’isterri su niu de amori.

Che lux’e soli donasta allegria
ca fusti po su coru delissiosa
che degna amanti e fidel’isposa
m’as indorau cun rajus de amori- --------------------* raggi dorati d’amore
po su sentidu gosu e druciori
grandu consolu de sa vida mia.

Fusti columba ‘e paxi istimada
e ti-ndi ses andada cun su ‘entu
movend’in coru miu su lamentu
accorau e cittìu in sa tristurabivendi
tramudau de amargura
de candu de su niu ses bolada.

Finit s’amori ‘spacciat sa drucesa
in su caiddu* mannu de sa vida, --------------------*contenitore di sughero per api
provu a nd’iscaringiai* sa ‘essida ------------------ * dischiudere
po biri cand’arribat su traghettu,
ca lassu- ainas, bois e fuettu
po su manixu de sa giovunesa.

De s’animu si sfollat su cuntentu
e no cumparit gemmas de sorrisu,
candu una boxi! De su paradisuti
narat : s’arca tua est’in portu,
pronta po imbarcai su scunfortu
lassendi a palas dogna sentimentu.

Che derelittu in mari sbentulau
in tristas undas de sa sufferenziaumiliau-
de s’indiferenzia
andas perdendi paxi e siguresa,
cun su ‘iaxi* a-grai de beccesa -------------------*carico gravoso
sa vida- nd’atruessat su creau.

Nd’ingollu su profumu de unu frori
cun is coloris de custu beranu,
de pillonis- su cantidu galanu* ------------------* gradevole
chi m’alligrànta s’àir-in giardinutra
s’olioni e alas de opinu
sonnyant-ancora nius de amori.

3^ Premio al Concorso di poesia “ Quartucciu 2010 ”,