In sa tanca a betzesa
de Maurizio Faedda

Una carruba a s’intrada,
de laros una chesura,
ruos nieddos de mura,
intro sa tanca serrada.

Ue isfunan sos ammentos
in s’arzola ‘e sos sentidos,
curren che caddos fuidos
sempr’aniscos sos intentos
innaigados da’ ‘entos
ma cun sa ‘oza isfrenada
de cherrer birde torrada
in muttos de anninnia
s’ ‘arigada pitzinnia
che-i sa carruba a s’intrada.

E-i sos chìscios allenas,
chìngias, loros e binchizas
in sos meledos a mizas
isolves sas cantilenas,
a tonu musas selenas,
gosu sonniadu a fura,
cun sa sorte in bona ura,
in sas fatzendas lezeras
che neulas passizeras
de laros in sa chesura.

E a discansu ti pasas,
friscu in umbras de sauccu
inue cantat su cuccu
ch’abisat sas cariasas,
daboi mutzas e rasas
sarmentos a pudadura
pro chi amprosa e madura
crescat in sa ‘inza tua
dulche e bundante sa ua
che in sos ruos sa mura.

Com’has sos chertos sensados
ma sempre ‘ios sos bisos
in beranos de accisos,
miràculos accansados,
disizos meda pensados
peri sa tula criada
pustis sa paza ‘entulada,
sobran su trigu a muntones,
isettu e ambissiones
intro sa tanca serrada.

1° premio - Villanova Monteleone 2010 - 19^ edizione Premio di Poesia Sarda “Remundu Piras”