In s’uttorinu
di Giovanni Fiori

Che imporradas da-i su trainu,
inter sas seddas1 pianu-pianu
s’isglòriat2 abrile pioanu
e s’iscasiddat3 su chelu anzoninu... 4

Su passad’accogliende a ranu ranu,
ch’imbatto a passu lenu a s’uttorinu
inue cantaisti ‘oghende linu
a boghe isolta unu muttu galanu...

Isculto e ando, ma non ch’hat niunu…
Eppuru ogni suguzu,5 tzinnu e sonu
giughet a tie in trémidas de fenu...

Ah, sos bisos de tando! Ue che sunu?…
Como s’ammentu, che amigu ‘onu,
ti los cumbidat sutt’a chelu anzenu…

____________________________

1 sedda - nel linguaggio agro-pastorale: luogo pianeggiante di una campagna.
2 s’isglòriat - si sbizzarrisce; si delizia; ostenta soddisfazione.
3 iscasiddàre/si - rovinare dall’alto; sfasciarsi, rompersi; aprirsi… alla pioggia.
4 chelu anzoninu - cielo a pecorelle.
5 suguzu - leggero rumore, calpestio