In s'iscuru mùtiu...
di Gigi Angeli

In s’iscuru mùtiu
‘e sa notte

apo a parare orias
pro pode’ biere ancora
s’anima tua piccada
in sa melodia ‘e su silentziu.

In s’iscuru mùtiu
‘e sa notte

m’apo a’ agattare
manos a chelu
appitt’a buttios de cristallos
iscaghjados
dai cuddu selentu.

In s’iscuru mutiu
‘e sa notte

nudu ap’ a esse’;
pro bottare titias
appuntziadas
dai s’alenu sou.

In s’iscuru mutiu
‘e sa notte

una lagrima ‘e mele
chentza folma
ad’a aberre’ su sulciu
de sal laras mias.

In s’iscuru mutiu
‘e sa notte

ispigas nieddas in campu
an’a ninniare accontu
s’avreschida
de un’abbratzu;

in s’iscuru mutiu
‘e sa notte …

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!