IN MISSA… SA BARA ESTE IN MESU
SU PREDI MI ABBAIDADA A CUL’OGGIU.
ANTONICU NON NOMINADA MANCU A TESU,
PAREDE CHI CHE LEPPADA OGADU S’OGGIU,
EPPURU FUDI BRAVU E FLUSSIESU,
MANCARI NO FAMOSU CHE PEPPE SOGGIU.
NO LADRU, ONESTU, E BRULLANU
PASTORE CHE AISSU E CRISTIANU

ISSU A TOTTU DEVET ASCULTARE,
MA DESIGNADA E NARADA SU CHI CHERET.
GIURO CHI ESTE DIFFICILE AND’E AGATARE
TRA CUGLIERI, BOSA E MACUMERE.
A S’INBINUGIADA CHEREDE DE ABBARRARE
E BUNNEDDA CULZA NO PODEDE B’IERE.
PO CUSSU, ISCONSOLADA, A SANTA MARIA DE MARE,
CALCHI PAESANA A CRESCIA, ANDADA A PREGARE.

SU PREDI GIOVANEDDU
IN S’ALTARE LI PIAGHEDE A FAEDDARE,
MA AISS’E TOTTU DEVET AMMENTARE
SU PAGU SALE, IN MANNU CALBEDDU
TUE BABBU TINDE AS’ AMMENTARE
SA PREIGA DE CUSTU PISEDDU.
IN MISSA DE BABBU, DEVIDU L’APO ISCULTARE,
RUGHE APO FATTU PO CANTU AD’ABBARRARE .

BABBU DE BRULLAS N’DE FAGHIADA CALIGUNA,
MA NON PENSIAT MAI,
CHI UNU PASTORE N’DE LI FAGHIADA UNA.
CUN TONACA, E MISSALE LAI LAI
PREIGADA DA TERRA A CARA A LUNA,
BABBU APO IDU IN CRESCIA GAI.
CUSTU PREDI CHI DEO APO PRIMA INTESU
CAZZADECHELU O MANDADECHELU A TESU

SA LIMBA ISSU SI ISCIUCADA
INCUTIDI A TOTTU TERRORE
BI CHEREDE UNU DIFENSORE
CA ISSU SOLU LU ABBUCCADA
INVOCHENDE SEMPERE SU SIGNORE
SI RUEDE O ATTRAUCADA
PREDI GIOVANU, CUN MODOS DE ANZIANU
CHE CAZZADA DA MISSA OGNI CRISTIANU.

TUE INVECE PRESUNTUOSU PREDI, DAMMI RETA
A NIUNU INCUTIS PAURA E NE TERRORE
TI RISPETTANA SOS PAESANOS SENA TIMORE
MANCARI A ISSOS N’DE LI FETTAS
CUMPOLTADI DA CRISTIANU E CUN AMORE
SIA PO LUTTU O PO SAS FESTAS
CA PO CANTU ANTONICU FUDI IN MESU
PREIGA ASA FATTU DE LIMBI PRESU

Giovanni Giuseppe Contini

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!