In mesu 'e su caminu
de Maria Luisa Pisanu


Naschida che fiore delicadu,
ses creschida in fora ‘e su giardinu;
che arga, apustis, t’ana fuliadu
pro ti ‘endere in mesu ‘e su caminu.

Mustras su corpus, pagu imboligadu,
a zente chena coro e chena tinu,
disizosa ‘e amore comporadu
a bassu preziu e finzas a furinu.

Cada die la prenes sa burzacca
de su magnacciu, de su “protettore”
chi, che iena, regollid’alanzu.

Non tenet pena cussu cane lanzu,
drommit cuntentu su comporadore,
sola pranghes, de custa vida istracca