In memoria de Pazzola
de Mimmia Soro

Sennori oscurada si est s’aera
Pro custu fizu chi ti hat fatu onore
Ma non ses solu afrantu de dolore
C’addolorida est s’Ichnusa intera.

E sos Sardos da oltre frontiera
Partecipan cummossos a su dolu
Pro su melodiosu russignolu
Mastru de rima profunda e sinzera.

Sa morte a Pazzola che a leadu
Ma inoghe a lassadu fama e Gloria
Ca fiorente fidi unu talentu

Sos bioso lu passana a s’istoria
Pro chi siada in terra immortaladu
Sennori fagheli unu monumentu.


Sutta s’umbra de s’eternu Nuraghe
Riposa caru amigu in santa paghe.

(OLANDA)