In memoria de Maria Carta

Siligo pianghe cun dolore
ca de nou a s'iscuru ses restadu
prima s'astru lughente ti est mancadu
com'est mancada s'istella mazzore.

Dae s'altura su sou lugore
hat totta sa Sardigna illuminadu
e in d'ogni part'e, su mandu s'emigradu
l'ammenten cun cantigos d'amore.

Maria ancora canta, canta a gloria
sos anghelos ti fattan cumpagnia
cun s'alenu Divinu ti recrea.

Sos bios ti passana a s'istoria
ca de s'antiga eterna melodia
fisti e sese sa Reina e Dea.

In sa nobile terra 'e su Nuraghe
riposa Maria in santa peghe.

Mimmia Soro (Olanda 3-11-94)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!