In memoria de frade meu

Siligo grazie pro s'onore
c'a frade meu has fatu in s'ultim'ora,
pro lu giughere a s'eterna dimora
presente bi fist, mannu e minore.
Da su letargu pro tantu dolore,
s'est ischidada finas sa colora
e risentidu tantu nde hat sa flora
chi t'hat offertu su mezus fiore.
T'hana piantu cun su coro in manu
Babbu, Mama, fizzos e Isposa
e-i su populadu totu intreu.
In su regnu de Deus soberanu
cant'in terra has suffridu,como gosa
s'eterna paghe santa o frade meu.

Mimmia Soro (Olanda)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!