In memoria de Babbu Soro

Siligo cuguddadi de nou,
c'a norantases annos su pilastru
ndest rutu,de sos mastroso, su mastru,
geniu immortale, fizu tou.
Est totugant pro meritu sou
si olia produidi s'ozastru,
e pira prelibada su pirastru,
sa prunischedda,pruna cantun'ou.
Sas taleasa ch'issu hada innestadu,
sunu de sas campagnasa ornamentu
e produini fruttu,ozu e binu.
Erede vitaliziu ti had lassadu
d'unu riccu vivente monumentu
chi abbellidi totu su ighinu.

Babbu Soro no fidi istudiadu,
ma in s'arte sua bonu proffessore'
fidi s'imparu de mannu e minore
e de chie cun issu hat trabagliadu.
Sessant'annos e piusu hada messadu
a marrania cun d'ogni messadore,
e zappende nemmancu su tratore
li poniada fattu,cun s'aradu.
Omine forte de sentidu sanu
coraggiosu,fieru,intelligente,
argumentende ladinu e profundu.
Una tenazza istringhende sa manu
sol'a, sa mossa lu timiat sa zente
ma fit su pius bonu de su mundu.

Mimmia Soro (Olanda)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!