In memòria de Pepinu Mereu
de Pietro Zanda

Su lùmene de Mereu est grandiosu
pienu de simpatica armonìa
s'ùmile rosignolu cantaiat
custu istadu de cosas dolorosu
pagu in sa vida sua at tentu gosu
candu est mortu in sa menzus picinnìa
ma antis de nos dare s'adiosu
at onoradu sa terra nadìa
de Galusè s'armoniosu cantu
de gentile Tonara s'ornamentu
ca su versu amorosu totu incantu
su cantore de s'onesta sapìentzia
òmine de gentilesa e de talentu
m'incrubu prò di fàgher reverèntzia.