In is palas Tuas
Raffaele Piras

(In memoria de Giuanni Paulu II)

De-i cussa trona chi Deus t’hiat donàu
sa boxi crara portau hiast atésu
po dispensäi a su trumentàu
su giustu abétu pedìu cun s’arrésu,
Abétu chene làcanas in còru
ca in celu e’ chi si sprìgada sa fidi
aùndi lùxit vitàniu che s’òru
sa mitza santa chi abràndat su sídi.
De is làvas tuas fut luxi di amòri
ch’hiada difùndiu ingiriu a Beridàdi
ch’hiada mudau in abétu a su dolòri
e pillonai hiat fatu a Caridàdi.
In custa terra sempri in avolótu
ingraïau ti fudi su bïaxi
ch’in su rispetu solenni ’e su vótu
pigau ti fiast a coru po sa Pàxi.
In pàlas tuas hia’ téntu su fógu
chi allùtu dd’hia’ cudd’essiri scundíu
chi di amargura fait infundi s’ógu
e t’hia’ custrìntu a bìviri in s’axíu.
Ti giogàt in pipias custu célu,
in su füeddu si sprigàt su bísu,
nimancu un’ora si pasià’ su zélu,
cun sigurèsa inditàst a s’ecísu,
o babu bonu ch’in sa pregaría
hasi circau po totus sa sarvèsa
pedendi agiùdu a is Santus i a María,
comenti has pòtziu cun cussa strachèsa,
chi totu t’hia’ finiu de colembrài,
a poderai po meda dannu e grúxi
sighendi su consolu a spartinài
e a preni prus de un’àngulu de lúxi?
No t’hiada mai spantau sa fatíga
ma hiasta prantu is penas de sa gènti,
tenìast oberta sempiri s’oríga
po ’nd’ascurtai sa boxi soferènti.
Ti pòtza’ su Signori tenni in s’unda
fadenditì s’incàrrigu sighìri
ca manna est hoi sa truba moribúnda
chi disigiòsu fiasta di acudíri.

Segundu Premiu - Setzione Poesia Religiosa - Premiu Otieri - 2011