In custu tempus boltuladu
di Gianfranco Rosa


No cumprendo su mundu. No cumprendo
sas gherras po tenner prus podere,
e s’omine chi cheret esser mere
de sos similes suos. No difendo

chie no faghet manc’unu piaghere
senza torracontu. E cand’intendo
chi “sos dirittos mios los pretendo
ma no cherzo manc’unu dovere”,

no bi ciappo resone. Nè mi paret
chi ognunu depad esser calculadu
no po cant’est, ma po cantu cumparet.

Eppuru, in custu tempus boltuladu,
sa resone prus logica iscumparet,
e so deo chi nd’esso cundannadu!

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!