In nott'iscura prus lughet s'isteddu
de Salvatore Ladu

Tra chimeras e sonnios de recreu
andande fatu a su tempus chi andat
s'istintu naturale est chi cumandat
s'andala inzerta, su bonu caminu
e tropu ortas curpa a su destinu
dandeli cando si presentat feu.

Non si creschet de lacrima e murmutu
dande a seguru chi totu est nieddu,
in notte iscura prus lughet s'isteddu
si volontade b'est l'ider lughende,
tantu sos chi sun pruere pesende
pastinant runzas e non collin frutu.

Babbu dae minore, chi ndat bidu
finas a mannu de cottas e cruas,
m'at semper nadu, cun sas forzas tuas
contabi fizu, e poi attentu ista;
s'ornine prò natura est egoista,
rispetta a tottus ma, tenedi ischidu.

Che giuighe severu etat sentenzia
est poeta, cumbintu credei galu
ch'in custu mundu non binchet su malu
s'imbentat bellas pinturas d'amore
e las regalat che frunzas in frore
a cantos ant calavrighe in cussenzia.

E che mastru 'e iscola, in su cuile,
contat de versos fatoso a misura
si poi b'ada addovios de curtura
isfurrat pane pro cantos ant gana
e lu cumbidat che abba 'e funtana
de bona gana cun grabbu dechile.

De pinna armadu, at sinnos d'attonzu,
cantat montes niaos e costeras
isparghende in tottue milli isperas
prò su ch'isperas perdidu at da oras
cundannat serpes malas e coloras
de tempos lanzos, bonu testimonzu.

Preigat galu a s'omine chi pascat
campos allentorios de suore
pedindeli dognora a su Sennore,
"da semene d'amore, amore nascat"

5° Premio Sezione Rima a Tema Imposto - Premio Logudoro 2014