Immoi chi est dormendi
de
Vincenzo Pisanu
Immoi chi est dromendi
cun sa conca arrimada,
tot’arrèndia a su frum’’e su reposu
forzis s’est cansada
abetendi s’arribu de su sposu.
Minudedda, graziona, mesutunda,
ddi osservu sa brenti brunda brunda,
mi narat su sentidu
de d’atumbai assumancu cun su didu…
Podit essi bisendi
aintru de una nui de ternura
su chi nemus mai hat a iscìri,
da miru di accanta, casi a fura,
bellesa, bellesa su dda biri…
Fiduciosa, spollinca, dilicada,
una pipia de cixirilianu sfollada
chi no pozzu toccai,
de no podi’ donai manc’unu carìnniu
asub’e unu sinniu.
Immoi chi est dormendi.
mi ddoi stentu osservendi, ammirendi
sa figuredda sua ammajau
e abbarru incantau
abetendi a sindi podi scidai.
Candu dogna frius sind’at a andai
e a su corpus d’hat a torrai su calori,
torrend’aberri is ogus, cun amori
m’hat agati prontu a ddi donai
totucantu su chi at a disigiai.

Abbarru aspettendi
immoi chi est bellu su dda bì’ dromendi…