Ijerru
di Giovanni Pira


Tra s'annu 'etzu e dies de su nou
Trapuntana, granzola, bentu e frittu...
E cantas bortas t'apo maleitu
Ijerru, pro su malu fagher tou?
E cantas bortas t'apo frastimadu,
Peleande sas tuas temporadas,
Chin sos pes e sas manos cancaradas,
Finas su coru acandelobradu?
Epuru sempre paradu appo fronte,
Isfidadu biddìa e astraore,
Chin s'ispera de lughe e de calore
De unu sole nou in s'orizonte.
E sa Pasca de Resurretzione
Est semper arribada pro me puru:
Bortande in lughe su pighidu iscuru,
E su lupu addurcadu che anzone.
E como? Chie nd'ischit si su flebile
Palpitu de su coro est d'aguantu?
Ca istracu l'intendo, e cada tantu,
Implorat pasu, affannadu e debile.
Ma non ti timo Ijerru! So serenu,
E chin totu sas fortzas chi possedo
A corfu a corfu chin tegus las medo,
Finas a cando mi restat alènu.
A sas lusingas tuas no m'arrendo,
E m'atrivo a brincare cada ostaculu,
Chen'isetare un'ateru meraculu
Chi non merito e mancu lu pretendo.
Ca cussos sunu raros! In sa vida,
Benin pro totus una borta solu,
E cheret s'ocajone tent'a bolu
Ca mai podet benner ripitìda.
Eo so orgogliosu, si m'isprigo
Chene macula, netta est sa cussentzia.
Ma si ch'est già iscrita sa sententzia,
Non frastimo pius, ne maleigo.
Ma si tue mi pones a su prou,
No m'agatas marranu, so siguru:
Si ti mi ponzo a sutta ocannu puru...
Nos bidimos a s'ateru Annu Nou!!!

3^ Premio ex aequo al Quartucciu 2011