Has’hapid’unu fizu, Mamoiada
de Antonio Maria Masia


(Moda, con versi rimati e incrociati –retrogados-, dedicata all’amico Peppinu Canneddu di Mamoiada, autore del libro, “Giovanni Piras – Juan Peron, due nomi una persona”. Una storia suggestiva e affascinante… anche se non fosse vera, come lui, invece, ritiene che sia)


@@@@Has hapid’unu fizu, Mamoiada,
@@@@intregad’in s’oru ‘e su misteriu,
@@@@niunu connoschet su destinu sou.

Dagh’una criadura ‘enit a nou
tres regulas de natura hat in sorte:
sa naschida, sa vida ei sa morte,
dagh’a nou ‘enit una criadura
hat in sorte tres regulas ‘e natura,
pro non faddire s’umanu caminu.

@@@@Has hapid’unu fizu, Mamoiada,
@@@@intregad’in s’oru ‘e su misteriu,
@@@@niunu connoschet su sou destinu.

Giuanne ^ nos lassat in coro pidinu
ca, chena morte, che passat lezeru,
e gai sas dudas imannan deabberu,
pidinu in coro Giuanne nos lassat
ca lezzeru, chena morte, che passat,
buffonende sas leges de ognunu.

@@@@Has hapid’unu fizu, Mamoiada,
@@@@intregad’in s’oru ‘e su misteriu,
@@@@su destinu sou connoschet niunu.

In bidda tottu aisettende sunu
s’istinchidda a su nodu trobojadu,
pro ischire sa sorte ite l’hat dadu,
Tottu aisettende sun’ in bidda
a su nodu trobojadu s’istinchidda.
Chi peset fogu e ispantu seriu!

@@@@Has hapid’unu fizu, Mamoiada,
@@@@niunu connoschet su destinu sou,
@@@@intregad’in s’oru ‘e su misterìu.

Naran chi fut de leones unu riu,
argentinu l’acclaman Presidente,
mere mannu de logos e de zente,
chi fut unu riu ‘e leones, narana,
argentinu Presidente l’acclamana.
Chena nudda partidu e chena loru!

@@@@Has hapid’unu fizu, Mamoiada,
@@@@niunu connoschet su destinu sou,
@@@@de su misteriu intregad’in s’oru

sa mama, in nieddu muccaloru
fin’a sa morte, piseddu, l’hat piantu,
preghend’ Antoni*, protettore Santu,
sa mama, in muccaloru nieddu
fin’a sa morte l’hat piantu, piseddu.
Sende chi fudi potente e cuadu!

@@@@Has hapid’unu fizu, Mamoiada,
@@@@niunu connoschet su destinu sou,
@@@@in s’oru ‘e su misteriu intregadu

e cando minore, a Peppinu°, hana nadu
chi su Fiore fut creschid’a consolu,
sa vida che l’han post’in oriolu,
e cand’a, Peppinu,l’han nadu, minore,
chi fut creschid’a consolu su Fiore,
a Giuanne l’hat luego dedicada.

@@@@Niunu connoschet su destinu sou,
@@@@intregad’in s’oru ‘e su misteriu,
@@@@has hapid’unu fizu, Mamoida.

Chi non podiat fagher sa torrada
proit’a nou, haiat giurad’ amore,
ch’iscuru l’est costadu, e dolore,
chi fagher sa torrada non podiat
proit’a nou, giurad’amor’ haiat,
cando “Juan” nd’est bessid’a pizu.

@@@@Niunu connoschet su destinu sou,
@@@@intregad’in s’oru ‘ e su misteriu,
@@@@Mamoida, has hapid’unu fizu.

Già l’isco ch’has mannu su disizu,
de nde ‘ogar’a s’affannu su velu.
Bi penset tando Anton’in su chelu. *
Già l’isco chi has disizu mannu,
de nde ‘ogare su vel’a s’affanu.
Bis’e contu, pro deris, e pro crasa!

@@@@Niunu connoschet su destinu sou,
@@@@intregad’in s’oru ‘e su misteriu,
@@@@unu fizu Mamoiada hapid’ hasa.

E cun Issu ispera e lughe dasa
a sos chena lumera e fortuna
pro ch’issos puru disizen sa luna.
Cun Issu lughe dasa e ispera
a sos chena fortuna e lumera
pro mores de cust’istoria fadada.

@@@@Has hapid’unu fizu Mamoiada

 

^ Giovanni Piras (o Juan Peron?)
*S.Antoni ‘e su fogu
°Peppinu Cannedu