Gosos in onore de Sant'Antoni 'e su fogu
di Antonio Piras

Da ‘e custu mundu ‘e dolu
no’ ch’essimos in cabita:
siet de azudu e de cunsolu
Sant’Antoni s’eremita.

Da famiglia benestante
in s’Egittu che ses nadu
dogni cosa fit bundante
e su crasa asseguradu
ma su ch’aisti ti l’as dadu
a sa zente poberita.

Siet de azudu e de cunsolu
Sant’Antoni s’eremita.

Fit bennìdu su mamentu
de ti fagher solitariu
e comintzat su calvariu
cun fastizu e patimentu
ma cun forza a prus de chentu
as trazadu s’alba fita.

Sant’Antoni s’eremita.
Siet de azudu e de cunsolu

Su dimoniu tentadore
milli ‘ortas t’at tentadu
ma che l’as semper catzadu
afrontande su dolore
in su nom’e su Signore
semper l’as dad’isconfita.

Siet de azudu e de cunsolu
Sant’Antoni s’eremita.

A s’inferru ses faladu
cun sa ferula a bacheddu
cun s’azudu ‘e su porcheddu
su dimoniu as coglionadu
ei su fogu nd’as furadu
dàndelu a sa terra frita.

Sant’Antoni s’eremita.
Siet de azudu e de cunsolu

E t’invocat zente meda
culpa ‘e calchi male rude
tue ti mustras “sa proveda”
ca za tenes sa virtude
de torrare sa salude
cun sa manu benedita.

Siet de azudu e de cunsolu
Sant’Antoni s’eremita.

Preigad’as cun ardore
su pretzetu cristianu
de animales a sa manu
t’ana fatu protetore
tue chi tenes su valore
sa via mezus nos indìta.

Sant’Antoni s’eremita.
Siet de azudu e de cunsolu

Dogni sardu t’est devotu
e t’intonat s’oratzione
de t’atzender fogulone
nd’est cuntentu e faghet votu
de sighìre su connotu
fin’a chi b’at ischindita.

Siet de azudu e de cunsolu
Sant’Antoni s’eremita.